Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Η δουλειά των κομμουνιστών μέσα στις μαζικές ενώσεις και τα συνδικάτα... (Β.Ι.Λένιν)...

"... Σ' όλες ανεξαιρέτως τις οργανώσεις-συνδικάτα, ενώσεις, κλπ. - πρώτα τις προλετα-
ριακές και έπειτα τις μη προλετα­ριακές, των τάξεων που εργάζονται και υποφέρουν 
(είτε είναι πολιτικές, είτε επαγγελματικές, στρατιωτικές, συνεργατικές, σχολικές, αθ-
λητικές, κλπ.) πρέπει να σχηματιστούν όμιλοι ή πυρήνες κομμουνιστικοί, κατά προτί-
μηση φανερά, αλλά, αν είναι ανάγκη, κρυφά (πράγμα που γίνεται ανα­γκαίο κάθε φο-
ρά που υπάρχει φόβος να τεθούν εκτός νόμου και να φυλακιστούν τα μέλη τους), οι 
όμιλοι αυτοί, συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο και συνδεδεμένοι με το κέντρο του κόμ-
ματος, κάνοντας γνωστά ο ένας στον άλλο τα αποτελέσματα της πείρας τους, ασχολού-
μενοι με την προπαγάνδα και την οργάνωση, προσαρμόζονται σ' όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, σ' όλες τις μορφές και σ' όλες τις υποδιαιρέσεις της εργα­ζόμενης μά-
ζας και με την πολλαπλή τους εργασία μέλλουν να συντελέσουν στη μόρφωσή τους, 
στη μόρφωση του κόμματος, της εργατικής τάξης και της μάζας... Πρέπει να ξέρουμε 
να πλησιάζουμε τις μάζες με υπο­μονή και προφύλαξη, για να καταλάβουμε την ιδιαί-
τερη ψυχολογία κάθε υποδιαίρεσης, κάθε επαγγέλματος, κάθε ομάδας της μάζας αυτής..."

*Απόσπασμα από την εισήγηση του Β.Ι.Λένιν στο δεύτερο συνέδριο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου