Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Οι καθαρά οικονομικές έννοιες του μονοπωλιακού καπιταλισμού (ιμπεριαλισμού) (Β.Ι.Λένιν)...

Ο ολοκληρωμένος ορισμός του ιμπεριαλισμού, μέσα από τα 5 χαρακτηριστικά του γνωρίσ-ματα, όπως τον συνόψισε ο Β.Ι.Λένιν στο έργο του "Ο ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού" (Άπαντα, τόμος 27, σελίδα 323)

«1) Συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου, που έχει φτάσει σε τέτοια 
υψηλή βαθμίδα ανάπτυξης, ώστε να δημιουργεί μονοπώλια που παίζουν αποφα-
σιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή.
2) Συγχώνευση του τραπεζικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό και δημιουργία 
μιας χρηματιστικής ολιγαρχίας πάνω στη βάση αυτού του χρηματιστικού κεφα-
λαίου.
3) Εξαιρετικά σπουδαία σημασία αποκτά η εξαγωγή κεφαλαίου, σε διάκριση 
από την εξαγωγή εμπορευμάτων.
4) Συγκροτούνται διεθνείς μονοπωλιακές ενώσεις των καπιταλιστών, οι οποίες 
μοιράζουν τον κόσμο.
5) Εχει τελειώσει το εδαφικό μοίρασμα της γης ανάμεσα στις μεγαλύτερες 
καπιταλιστικές δυνάμεις. Ο ιμπεριαλισμός είναι ο καπιταλισμός στο στάδιο 
εκείνο της ανάπτυξης, στο οποίο έχει διαμορφωθεί η κυριαρχία των μονοπω-
λίων και του χρηματιστικού κεφαλαίου, έχει αποκτήσει εξαιρετική σημασία 
η εξαγωγή κεφαλαίου, έχει αρχίσει το μοίρασμα του κόσμου από τα διεθνή 
τραστ και έχει τελειώσει το μοίρασμα όλων των εδαφών της γης από τις 
μεγαλύτερες καπιταλιστικές χώρες»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου