Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

∆ιευρύνονται οι ταξικές ανισότητες στον κόσµο...

Στις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 20ό Συνέδριο (Κεφάλαιο 1, Θέση 7) αναφέρεται :

Οι ταξικές ανισότητες σε παγκόσµια κλίµακα διευρύνονται διαρκώς. 
Η ανισοκατανοµή του παγκόσµιου πλούτου διευρύνθηκε περαιτέρω µετά τη διεθνή συγχρονισµένη καπιταλιστική κρίση. Σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα για τον παγκό-
σµιο πλούτο (από την Credit Suisse), το 90% του πληθυσµού κατέχει περίπου το 10% 
του πλούτου, µε το φτωχότερο 75% να κατέχει λιγότερο από 3% του πλούτου. Μάλιστα, 
από το 10% του πληθυσµού που κατέχει το 90% του πλούτου, µόνο το 1% κατέχει σχε-
δόν το 50% του πλούτου. Την ίδια στιγµή, το 71% του παγκόσµιου πληθυσµού ζει µε λιγότερα από τα αντίστοιχα των 8 ευρώ ηµερησίως.
Τα αποτελέσµατα αυτών των ταξικών ανισοτήτων αποτυπώνονται και στην έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό για 780 εκατοµµύρια ανθρώπους, στην έλλειψη πρόσβα-
σης σε εγκαταστάσεις υγιεινής για 2,5 δισεκατοµµύρια ανθρώπους και στην έλλειψη πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια για 1,3 δισεκατοµµύρια ανθρώπους.
Σχεδόν 3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι για να µαγειρέψουν µαζεύουν ξύλα και υπολείµ-
µατα βιοµάζας, πρακτική που συνδέεται µε 3,5 εκατοµµύρια πρόωρους θανάτους 
λόγω κακής ποιότητας εσωτερικού αέρα.
Τέλος, σχεδόν 800 εκατοµµύρια άνθρωποι καταγράφονται ως χρόνια υπο-σιτιζόµενοι, ενώ 3,5 εκατοµµύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από πείνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου