Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Τα μέσα παραγωγής και οι παραγωγικές σχέσεις στον καπιταλισμό…

Στον καπιταλισμό, τα μέσα παραγωγής βρίσκονται στην ιδιοκτησία των 
αστών (των πλουτοκρατών), δηλαδή της αστικής τάξης, που μαζί με την 
εργατική τάξη αποτελούν τις δυο βασικές τάξεις. Η εργατική τάξη έχει 
στην κατοχή της μόνο την εργατική της δύναμη, την οποία πουλά στον κεφαλαιοκράτη με αντάλλαγμα το μισθό. 
Στον καπιταλισμό, παρατηρήθηκε ακόμη πιο γρήγορη ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων με την μεγάλη μηχανοποίηση και στην συνέ-
χεια αυτοματοποίηση της παραγωγής, με πολύ υψηλό επίπεδο καταμε-ρισμού εργασίας, με μεγαλύτερες ειδικευμένες επιχειρήσεις, με τη με-
γαλύτερη εξουσία του ανθρώπου πάνω στη φύση και με την καθολική 
ανάπτυξη του εμπορίου.
Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που στον καπιταλισμό αποκτά ασύλληπτα μεγέθη, από μια φάση και μετά εμποδίζεται από τις ίδιες τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, λόγω των αντιθέσεων αυτού του 
τρόπου παραγωγής.
Καθώς προχωρά η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η ταξική πάλη οξύνεται και οδηγεί σε κοινωνικές επαναστάσεις που μπορούν να οδηγή-
σουν την ανθρωπότητα σε μια ποιοτικά διαφορετική κοινωνία, την κοινω-
νία του κομμουνισμού, στην οποία ο άνθρωπος θα μπορέσει για πρώτη 
φορά στην ιστορία του να αναπτύξει πλήρως όλες του τις δυνατότητες.

Ενώ όλα τα περάσματα από το ένα σύστημα παραγωγής στο επόμενο, 
υπήρξαν αποτελέσματα της ασυνείδητης λειτουργίας των ανθρώπων, 
το ξεπέρασμα του καπιταλισμού και το πέρασμα στην κομμουνιστική 
κοινωνία μπορεί και θα γίνει μόνο ως συνειδητή επαναστατική πράξη.
Η επιστημονική θεωρία του Μαρξισμού - Λενινισμού που δίνει την ευ-
καιρία για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα να αποκτήσει συνείδηση 
της ιστορικής της πορείας, μπορεί να οδηγήσει στην ανατροπή του κα-
πιταλισμού και την οικοδόμηση της αταξικής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Κοσμάς Λεοντιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου