Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Τελικός µας σκοπός είναι η καταστροφή του Κράτους... (Β.Ι.Λένιν)...

"... Όχι, ∆ηµοκρατία δεν είναι η διοίκηση της πλειοψηφίας. Όχι, η ∆ηµοκρατία είναι Κράτος που αναγνωρίζει την υποδούλωση της µειοψηφίας στην πλειοψη-φία, δηλαδή, µια οργάνωση για την συστηµατική χρήση της βίας από µια τάξη εναντίον άλλης, από ένα µέρος του πληθυσµού κατά του άλλου.
Τελικός µας σκοπός είναι η καταστροφή του Κράτους, δηλαδή, η καταστροφή κάθε οργανωµένης και συστηµατικής βίας, κάθε µορφής της βίας εν γένει ενα-ντίον οποιουδήποτε. ∆εν περιµένουµε να έλθει µια κοινωνία στην οποία δεν θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η αρχή της υποταγής της µειοψηφίας στην πλειοψηφία. Επιδιώκοντας όµως τον Σοσιαλισµό, έχουµε την πεποίθηση ότι αυτός θα εξελιχ-θεί έπειτα σε Κοµµουνισµό και τότε θα λείψει κάθε ανάγκη βίας για την υποταγή
ενός ανθρώπου σε άλλον, µιας µερίδας της κοινωνίας σε άλλη, γιατί οι άνθρωποι θα συνηθίσουν ,σιγά-σιγά να δέχονται τους στοιχειώδεις όρους τής κοινωνικής ζωής χωρίς βία και χωρίς υποταγή..."

*Από το "Κράτος και Επανάσταση", κεφάλαιο 4, παράγραφος 6... (Β.Ι.Λένιν)...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου